Dokumendid

Vabade ametikohtade täitmise kord


Kooskõlastatud Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi hoolekogus 17.06.2021 protokoll nr 3

 

Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi avaliku konkursi läbiviimise kord

I.Üldsätted

1.1 Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi (edaspidi: konkurss) läbiviimise kord (edaspidi: kord) kehtestatakse kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §75 lõike 6 alusel.

1 .2 Kool avalikustab käesoleva korra kooli koduleheküljel.

2. Konkursi väljakuulutamine

2.1 Konkursi kuulutab välja ja korraldab kooli direktor.

2.2 Konkursiteade avaldatakse kooli veebilehel ning kohalikus ja/või üleriigilises väljaandes ja/või veebilehel.

2.3 Konkursiteade sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:

2.3.1 kooli nimi;

2.3.2 vaba töökoha nimetus;

2.3.3 töökoha koormus;

2.3.4 konkursil osalejale esitatavad nõuded;

2.3.5 avalduse esitamise tähtaeg;

2.3.6 avaldusega esitatavate dokumentide loetelu.

2.4 Konkurss loetakse väljakuulutatuks konkursiteate avaldamise kuupäevast.

3. Dokumentide esitamine

3.1 Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:

3.1.1 kirjalik avaldus;

3.1.2 elulookirjeldus;

3.1.3 kandidaadile esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad.

3.2 Kandidaatidele nende poolt kandideerimisel esitatud materjale ei tagastata ja need säilitatakse konkursi materjalide kaustas.

4. Konkursi korraldamine

4.1 Kandidaatide hindamiseks moodustab direktor käskkirjaga vähemalt kolmeliikmelise komisjoni, kuhu kuuluvad direktor, õppejuht, õpetajate ja kooli hoolekogu esindaja.

Vastavalt vajadusele võib direktor komisjoni töösse kaasata muid spetsialiste.

4.2. Komisjoni töövorm on kinnine koosolek.

4.3 Komisjoni esimees on kooli direktor, kes juhib komisjoni tööd.

4.4 Komisjon võtab otsused vastu avalikul hääletamisel lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe hääl.

4.5 Komisjoni esimene koosolek kutsutakse kokku kümne tööpäeva jooksul alates konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajast.

4.6 Konkursi komisjon hindab esimeses voorus kandidaadi vastavust konkursiteates esitatud nõuetele. Nõuetele vastavad kandidaadid jõuavad vestlusvooru, millest teavitatakse kandidaate vähemalt viis tööpäeva enne teates märgitud kuupäeva.

4.7 Kandidaat, kes osutub valituks, peab komisjonile koheselt teatama, kas ta on nõus konkursi teates märgitud kuupäevast tööle asuma.

4.8 Ametikohale mittevastavaks tunnistatud kandidaatidele teatab komisjoni esimees komisjoni otsusest kirjalikult hiljemalt otsuse tegemise päevale järgneval kolmandal tööpäeval.

5. Komisjoni otsus

5.1 Kandidaadiga, kes osutus ametikohale valituks, sõlmitakse tööleping.

5.2 Direktor ei sõlmi konkursi võitnud isikuga töölepingut, kui:

  • isik loobus kirjaliku avaldusega nimetatud ametikohale tööle asumisest;
  • on ilmnevad õigusaktides sätestatud asjaolud, mis välistavad töölepingu sõlmimise;
  • isik ei ole ilmunud määratud tähtajaks lepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi kuni kümneks kalendripäevaks isiku haiguse või ootamatult tekkinud isiklikku laadi takistuse tõttu.

5.3 Kui ülalnimetatud asjaoludel ei sõlmitud konkursi võitjaga töölepingut, võib komisjon korraldada käesolevas korras sätestatud tingimustel uue hääletuse, valides ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast vaba ametikoha täitmiseks uue kandidaadi. Kui uuel hääletusel ei kogu ükski kandidaat nõutavat häälte arvu, kuulutatakse välja uus konkurss.

5.4 Kui otsitavale ametikohale ei ole konkursi käigus laekunud ühtegi avaldust või kui

konkursikomisjoni otsustega ei leitud sobivat kandidaati otsitavale ametikohale, loeb komisjon konkursi selle ametikoha suhtes luhtunuks.

5.5 Pärast konkursi luhtunuks tunnistamist võib direktor kuulutada välja uue konkursi või

alustada sihtotsingut.

Kooskõlastatud Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi hoolekogus 17.06.2021 protokoll nr 3

 

Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi avaliku konkursi läbiviimise kord

I.Üldsätted

1.1 Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi (edaspidi: konkurss) läbiviimise kord (edaspidi: kord) kehtestatakse kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §75 lõike 6 alusel.

1 .2 Kool avalikustab käesoleva korra kooli koduleheküljel.

2. Konkursi väljakuulutamine

2.1 Konkursi kuulutab välja ja korraldab kooli direktor.

2.2 Konkursiteade avaldatakse kooli veebilehel ning kohalikus ja/või üleriigilises väljaandes ja/või veebilehel.

2.3 Konkursiteade sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:

2.3.1 kooli nimi;

2.3.2 vaba töökoha nimetus;

2.3.3 töökoha koormus;

2.3.4 konkursil osalejale esitatavad nõuded;

2.3.5 avalduse esitamise tähtaeg;

2.3.6 avaldusega esitatavate dokumentide loetelu.

2.4 Konkurss loetakse väljakuulutatuks konkursiteate avaldamise kuupäevast.

3. Dokumentide esitamine

3.1 Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid:

3.1.1 kirjalik avaldus;

3.1.2 elulookirjeldus;

3.1.3 kandidaadile esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad.

3.2 Kandidaatidele nende poolt kandideerimisel esitatud materjale ei tagastata ja need säilitatakse konkursi materjalide kaustas.

4. Konkursi korraldamine

4.1 Kandidaatide hindamiseks moodustab direktor käskkirjaga vähemalt kolmeliikmelise komisjoni, kuhu kuuluvad direktor, õppejuht, õpetajate ja kooli hoolekogu esindaja.

Vastavalt vajadusele võib direktor komisjoni töösse kaasata muid spetsialiste.

4.2. Komisjoni töövorm on kinnine koosolek.

4.3 Komisjoni esimees on kooli direktor, kes juhib komisjoni tööd.

4.4 Komisjon võtab otsused vastu avalikul hääletamisel lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe hääl.

4.5 Komisjoni esimene koosolek kutsutakse kokku kümne tööpäeva jooksul alates konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajast.

4.6 Konkursi komisjon hindab esimeses voorus kandidaadi vastavust konkursiteates esitatud nõuetele. Nõuetele vastavad kandidaadid jõuavad vestlusvooru, millest teavitatakse kandidaate vähemalt viis tööpäeva enne teates märgitud kuupäeva.

4.7 Kandidaat, kes osutub valituks, peab komisjonile koheselt teatama, kas ta on nõus konkursi teates märgitud kuupäevast tööle asuma.

4.8 Ametikohale mittevastavaks tunnistatud kandidaatidele teatab komisjoni esimees komisjoni otsusest kirjalikult hiljemalt otsuse tegemise päevale järgneval kolmandal tööpäeval.

5. Komisjoni otsus

5.1 Kandidaadiga, kes osutus ametikohale valituks, sõlmitakse tööleping.

5.2 Direktor ei sõlmi konkursi võitnud isikuga töölepingut, kui:

  • isik loobus kirjaliku avaldusega nimetatud ametikohale tööle asumisest;
  • on ilmnevad õigusaktides sätestatud asjaolud, mis välistavad töölepingu sõlmimise;
  • isik ei ole ilmunud määratud tähtajaks lepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi kuni kümneks kalendripäevaks isiku haiguse või ootamatult tekkinud isiklikku laadi takistuse tõttu.

5.3 Kui ülalnimetatud asjaoludel ei sõlmitud konkursi võitjaga töölepingut, võib komisjon korraldada käesolevas korras sätestatud tingimustel uue hääletuse, valides ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast vaba ametikoha täitmiseks uue kandidaadi. Kui uuel hääletusel ei kogu ükski kandidaat nõutavat häälte arvu, kuulutatakse välja uus konkurss.

5.4 Kui otsitavale ametikohale ei ole konkursi käigus laekunud ühtegi avaldust või kui

konkursikomisjoni otsustega ei leitud sobivat kandidaati otsitavale ametikohale, loeb komisjon konkursi selle ametikoha suhtes luhtunuks.

5.5 Pärast konkursi luhtunuks tunnistamist võib direktor kuulutada välja uue konkursi või

alustada sihtotsingut.