Ravikindlustus


Kõigil rahvastikuregistri järgi põhielukohaga Eestis elavatel kuni 19-aastastel lastel on ravikindlustus. Kindlustus kehtib kuni 19-aastaseks saamise päevani.

Ravikindlustusele on õigus Eesti õppeasutuses või välisriigi samaväärses õppeasutuses õppivatel põhiharidust omandavatel õpilastel ja üldkeskharidust omandavatel õpilastel.

Põhiharidust omandava õpilase ravikindlustuskaitse lõppeb kolme kuu möödumisel õppeasutuse lõpetamisest.

Üldkeskharidust omandava õpilase ravikindlustuskaitse  lõppeb kolme kuu möödumisel õppeasutuse lõpetamisest. Kui õpilane on kolme aasta jooksul pärast õppima asumist õppeasutust lõpetamata eksmatrikuleeritud, lõpeb kindlustuskaitse ühe kuu möödumisel.

Akadeemilise puhkuse ajaks ravikindlustus peatub, välja arvatud juhul, kui akadeemiline puhkus on tingitud üliõpilase haigusest või vigastusest. Kui akadeemilisele puhkusele jäädakse nominaalõppeaja jooksul, siis ravikindlustus peatub ja jätkub pärast akadeemilise puhkuse lõppu.

 

Alus:    Ravikindlustuse seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019136?leiaKehtiv

Eesti haigekassa https://www.haigekassa.ee/inimesele/ravikindlustus/opilane-ja-uliopilane

Kõigil rahvastikuregistri järgi põhielukohaga Eestis elavatel kuni 19-aastastel lastel on ravikindlustus. Kindlustus kehtib kuni 19-aastaseks saamise päevani.

Ravikindlustusele on õigus Eesti õppeasutuses või välisriigi samaväärses õppeasutuses õppivatel põhiharidust omandavatel õpilastel ja üldkeskharidust omandavatel õpilastel.

Põhiharidust omandava õpilase ravikindlustuskaitse lõppeb kolme kuu möödumisel õppeasutuse lõpetamisest.

Üldkeskharidust omandava õpilase ravikindlustuskaitse  lõppeb kolme kuu möödumisel õppeasutuse lõpetamisest. Kui õpilane on kolme aasta jooksul pärast õppima asumist õppeasutust lõpetamata eksmatrikuleeritud, lõpeb kindlustuskaitse ühe kuu möödumisel.

Akadeemilise puhkuse ajaks ravikindlustus peatub, välja arvatud juhul, kui akadeemiline puhkus on tingitud üliõpilase haigusest või vigastusest. Kui akadeemilisele puhkusele jäädakse nominaalõppeaja jooksul, siis ravikindlustus peatub ja jätkub pärast akadeemilise puhkuse lõppu.

 

Alus:    Ravikindlustuse seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019136?leiaKehtiv

Eesti haigekassa https://www.haigekassa.ee/inimesele/ravikindlustus/opilane-ja-uliopilane